Cover titel
nmer 1 / jannewaris 2014

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

De lêzende mins,

Henk Veenstra, Meindert Talma lêst

Redaksjoneel, Ynspiraasje

Ynhâldsopjefte

Richard de Boer, Krisis regiosjoernalistyk

Ferdinand de Jong, Ringtone

Karen Bies, Koarkjebreidzje

Dirk van Ginkel, Anne Feddema, De inspirerende gloed van geraniums

Wendy Kennedy, Tjeerd Andringa, De ympakt fan lûd

portfolio Nina Peckelsen

Froukje Sijtsma, Gelly Talsma, Hilda Boesjes-Beljon, kultureel ûndernimmerskip 

Witte de Vries, Sint Brendan, patroan fan de doalenden

Dirk van Ginkel, Extremen raken elkaar in Dr8888

Bouke van der Hem, Falreep

Elske Schotanus, De IIskeningin, It betsjoenende fan de stêd as poadium

it bêste fan deMoanne.nl

Jant van der Weg, Nynke fan Hichtum as foarbyld

Thomas Oldeboorn, Retro positivo

Niels Lahuis, Praia del Sol: Friese nuchterheid op het internationale podium

Abe de Vries, Wachtsje op de komst fan de Griken, It Minskedûnker X, It Hûs Kostverlooren

Remco Kuiper, By de berte fan in geitelaam

Sjoerd Bottema, Realisme en romantyk

Tamara Schoppert, Sirkus Serendip

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers