Cover titel
Nmer 7 / septimber 2009

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Goffe Jensma, Fasilitearje de ferlieding

Grytsje Schaaf, It museum bûten my

Redaksjoneel

Koartwei

Anna Bilker, De oare blik fan aktrise Joke Tjalsma

Reinier Salverda, Fryslân, Venezia, de wrâld

Tom Shippey, Ku and querna

Elske Kampen, Flecht

André Bralts, Fan Westhoek nei Valom Kultuerkalinder

Henk Meijering, Yn memoriam prof. Tony Feitsma

Susan van den Berg, Kamikazekunstenaars

Antine Zijlstra, ‘De minske is minder as in mol’

Edwin de Groot, Is rêst, Fiskerman’s freon, Der is gjin bliuwen oan

Arjan Hut, Zwemmen in Nijlân

Ate Grypstra, Psychology fan ‘e wiete grûn

Klaas van der Hoek, Equinox. Orakels foar in kleare siel

Anne Dykstra, Halbertsma, Ingelsken en Friezen

Meindert Talma, Bêste Mick

Marrit de Schiffart, Mei Jankobus Seunnenga de Fryske poëzy yndûke

Bert Looper, Landschap en herinnering. Stenen en stinzen.

Jelle Krol, ‘Nocht oan it byinoarbringen fan tsjinpoalen’

J.T. Fokkema, Friesland is een natuurlijk laboratorium: benut dat!

Jan van Zijverden, Weer een nieuw avontuur

Atte Jongstra, Archiefgraven en romanschrijven

 

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers