Cover titel
nmer 3 / maart 2012

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Redaksjoneel

Koartwei

Nynke Sietsma, Meindert Talma. 'De kening fan de kluts'

De lêzende mins. Désirée Keekstra

Dirk van Ginkel, Siese Veenstra. 'Het bijzondere zien wat er is'

Geart van der Meer, Fedde Schurer en John Donne

Jaap Krol, Sint Petersburg

Arjanne Nijp, Theo Jellema. 'Sweelinck is ontzettend onvoorspelbaar'

Portfolio Marcel Westra

Kultuerkalinder

Bouke van der Hem, De ûnderlinge

Anne Feddema, Earmynearmynearm & Oar perspektyf

Hindrik J. Brouwer, Le quattro stagioni (haikû's)

Liuwe van der Meer, Siet der mar muzyk yn!

Wilco Berga, Allinnich en yn koar

Bart Kingma, Ron Jans

Shortlist Fedde Schurerpriis 2012

Marieke Vinckers, Gerben van der Veen. 'Oere noch tiiid'

Sjoerd Bottema, Antyhelden

Piter Yedema, It ferbliuw fan Scardanelli, alias Hölderlin

Bertus Mulder, Ferd Crone stiet noed foar jo

Syds Wiersma, De stille kant fan de oarloch op dvd

Arjan Hut, Guilty pleasure

Anne Feddema, Reizgje fanút Berlyn

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers