Cover titel
nmer 1 / jannewaris 2012

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Jan Folkerts, It ljocht fan Littens

Karen Bies, Boezem

redaksjoneel

koartwei

Sito Wijngaarden, Meubelûntwerper Sibe Jan Kramer

Huub Mous, In Friesland kon ik mezelf worden, Silvia Steiger

portfolio Silvia Steiger

Pieter de Groot en Baukje Wytsma, Jan J. Bylsma en Rients Gratama helderop tachtich

Hidde Boersma, In slagge man

Bart Kingma, 2017

kultuerkalinder

Jaap Krol, Eerst rustig de mavo

Sjoerd Bottema, Evolúsje

Huub Mous, De pijn van Tjitte Piebenga

Bouke Slofstra, Tege quod fuit; de tserkhôfspoarte fan Grou

Bouke Slofstra, Beza en Fryslân

Nynke van der Zee, Erik Bosgraaf op syk nei syn supersound

Jan de Kater, De twee Postma's

Guilty Pleasure, Karen Bies, Remis Roussos

Opniny, Jan Folkerts, Falske histoaryske argmuinten helpe KH2018 net

reaksje, Agnes Caers en G. Abma

Anne Feddema, Heinrich Zille, de 'Raphaël der Hinterhöfe, Tekengod fan 'e binnenplakken

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers