Cover titel
Nmer 5 / juny 2011

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Himmelje

Jan Fokerts, Gidsfossilen

Redaksjoneel

Koartwei

Portfolio Jan Ketelaar

Mirjam van Houten, Reina Rodina ‘ik wol minsken oerspile mei prikels’

Bart Kingma, Vind ik leuk

Philippus Breuker, Michaël Zeeman en syn reaksjes op literatuer

Marieke Vinckers, Serious gaming is yntrinsyk motivearje

Kultuerkalinder

Nyk de Vries, No’t wy ophâlden binne, kinne wy begjinne

Han Steenbruggen, Bijscholing

Corien Rattink, Armenzorg: toen een gunst, nu een recht

Elske Schotanus, De Voedselbank as wûnderbaarlike fermannichfâldiger

Bouke van der Hem, Kweekje

Meindert Talma, De yndustriële poarsjes fan Dirk van der Veen

Tsead Bruinja, hast septimber, fjouwer glêzen rum, de bern ha it fjoer oanstutsen

Sjoerd Bottema, Harsensûndersyk

Abe de Vries, Akke Kingma, goud yn ’e kiel

Marrit de Schiffart, Utjouwerij Louise

Liuwe van der Meer, It antlit fan Bach

Anne Feddema, Fytse yn Berlyn

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers