Cover titel
Nmer 4 / maaie 2011

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Houlik

Jan Fokerts, Village of tradition

Redaksjoneel

Koartwei

Annelies van der Goot, Rob Tielman, emansipaasje is net foar bange minsken

Portfolio Machiel Braaksma

Pieter de Groot, Klaske Jaspers fan Folkshegeskoalle Schylgeralân

Jaap Krol

Kultuerkalinder

Manuela Köster, Begearich

Sjoerd Bottema, Nostalgy

Geart Tigchelaar, Roetljocht & Simmersliep

Hugo F. ter Avest, Logement de Hof van Holland

Elske Schotanus, Willem Winters: de wrâld yn stikjes byelkoar brocht

Bouke Slofstra, Noard-Nederlânsk is nuodlik ûndersykjen

Sito wijngaarden, It is wat it is. In évolúsje fan lânskipslûd

Ate Grijpstra, Jan Terlouw yn it Frysk

Meindert Talma, Klazijn

Liuwe van der Meer, Danse macabre

Albertina Soepboer, Doe’t ik noch mearkes lies. Oer Tiny Mulder en de kabouterkes

Eeltsje Hettinga, It aai as it byld en teken fan de ûnútspreklike tiid

Beart Oosterhaven, In wier geniet

Bart Kingma, Saved by the Bill

Dolf Verroen, Anna Blaman

Anne Feddema, Myn nij libben yn Berlyn

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers