Cover titel
Nmer 3 / april 2011

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Sa’t it is

Jan Folkerts, Kûbaard Kultureel Haaddoarp 2018

Redaksjoneel / Koartwei

Marrit de Schiffart, Gita Hacham, Gita Hacham skriuwt pikefeltoaniel mei ’n Meeuw

Portfolio Abe de Vries

Sjoerd Bottema, Iepenbier Ferfier

Kultuerkalinder

Elkse Schotanus, Lûdspegel

Meindert Talma, It reade rêchsekje fan Betty Postma

Bouke van der Hem, Spoarleas

Piter Yedema, William Blake, Sprekwurden fan de hel

Meindert Talma, Klaus und der Kesanova

Baukje Scheppink, Hipperhapkes

Anne Dykstra, Frjemde ynslûpsels

Karen Bies, Thom Verheul, Einredakteur Thom Verheul hat muoite mei it taalbelied

Bart Kingma, Fryslân 3.0

Sigrid Kingma, Swarte Ingels, in jeugdboek foar 16+

Josse de Haan, Goenacht Trinus

Philippus Breuker, Trinus ta oantins

Bouke van der Hem, Yn sênes fongen

Eeltsje Hettinga, Wat is, dat bestiet en fierder gjin babbelegûchjes

Elske Schotanus, Trinus Riemersma

Anne Feddema, Sushi Guerilla

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers