Cover titel
Nmer 2 / febrewaris 2011

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Jezus

Jan Folkerts, Hard reset

Redaksjoneel

Koartwei

Hidde Boersma, Klaas Bruinsma. Gjin neibauwer mar in neibóuwer

Portfolio, Albert Smit

Sjoerd Bottema, Het tubetje van Cath

Kultuerkalinder

Simon Oosting, Putdeksel

Karen Bies, Johannes Kramer: ‘ik fyn de multikulturele maatskippij net mislearre’

Meindert Talma, Encyclopaedia Britannica

Kerst Huisman, Theun de Vries en de myte fan de Fryske Wâlden

Jaap Krol, to do

Karen Bies, Doeke Sijens oer Boele Bregman ‘Boele pânsere him net’

Anne Dykstra, te gean of net te gean

Meindert Talma, Wêrtroch wit in minske direkt: dizze wol en dizze net? Petear mei Saakje Borger-Couperus

Bart Kingma, En we hewwe in lânskip

André Looijenga, In doedeïstysk evangeelje?

Roel van der Heide, Hermanus Sterringa, ferver en skilder op ’e Gordyk

Anne Feddema, Geile story

Tryaterbylage

Ira Judovskaja, Macbeth hâldt my in spegel foar

Inés Sauer, Macbeth

Ira Judovskaja, Oer rûchte en rauwens en it sjongen fan wurden. 

Ira Judovskaja yn petear mei Nynke Laverman oer Macbeth

Karen Bies, Sytse Pruiksma,Wy hawwe dat fize, dat goare ek yn ús

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers