Cover titel
Nmer 1 / jannewaris 2011

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Kids

Jan Folkerts, Gerswoartels (of Taalhelp)

Redaksjoneel

Koartwei

Karen Bies, Greetje Bijma, de stim, it ynstrumint

Portfolio Marijke van Ruiten

Elske Schotanus, Selsrepresintaasje, machtsrelaasjes en ‘de Friese Meren’

Sjoerd Bottema, Blurbs

Bart Kingma, Fuck the tocht

Hidde Boersma, De fiver

Kultuerkalinder

Jel Dykstra, Studio Flater

Marita de Jong, Jaap Mulder: Teksten van Vysotsky treffen je als mokerslagen

Edwin de Groot, Maskara fan in ferstoarne mem

Antsje van der Zee, Der wie ris

Geart Tigchelaar, by neier ynsjen

Edwin de Groot, Iensidige ûntwapening fan in slachtersfeint

Eric Hoekstra, Masseur nêst God

Anne Feddema, En plein air

Elske Kampen, Ingel

Job Degenaar, Landhuis, t.e.a.b

Anne Feddema, Ylluminaasje

Wilco Berga, It helpt net

Eric Hoekstra, Op syk nei de geheimen fan it libben

Rein de Lange, Kanaalkoarts

Marieke Vinckers, Moardstrip

Willem Schoorstra, Bewûndering

Marrit de Schiffart, Wachtwurd freemwurk.nl

Jan Folkerts, Sosjale media yn Fryslân as generaasjeprobleem

Yvonne Dykstra, Wedstrydsje flaters sykje

Peter Koomen, Uitgestorven wulp

Bouke van der Hem, Pedagogyske tik

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers