Cover titel
Nmer 9 / novimber 2010

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Ko

Lucas Smeerdijk, In Den Haag meer Fries dan ooit

Redaksjoneel/Koartwei

Marita de Jong, Peter van de Witte, Altijd op mijn hoede

Portfolio, Ben Joosten

Rienk Wegener Sleeswijk, Hylke Jansz, schipper, innovator, koopman

Kultuerkalinder

Ate Grypstra, Globetrottende misdiedbestriders

Sjoerd Bottema, Wurden fan wearde

Philippus Beuker, Postmapotsjui, Postma’s fassinaasje foar Bai Juyi

C.A. Tulla, De ring aan de dochter gegeven, Drinkgelag bij maanlicht

Simon Oosting, In âlde man yn in frjemd lân

J.P.A. Louman, Bai Juyi, Arthur Waley en de anderen

Albertina Soepboer, It âld ferhaal

Meindert Talma, Libbensferhaal

Meindert Talma, Lou Kuipers: in libben lang klokmakker en sporter

Marrit de Schiffart, Frysk yn it foartset ûnderwiis

Jan Folkerts, De stille revolúsje fan Québec

Geart de Vries, Tiny Mulder, ta oantinken

Elske Schotanus, In boek yn in boek as paadwizer

Jaap Krol, Rju achte Mr. Swearengen

Huub Mous, Waar is de Friese literatuur op tv?

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers