Cover titel
Numer 5 / juny 2010

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Swimbad

Grytsje Schaaf, Porno Trees en de destruksje fan it ûnderwiis

Redaksjoneel / Koartwei

Marita de Jong, Stephan Vanfleteren, Ik streef naar een zo sober mogelijk beeld

Auke Huistra, Frysk yn it MBU

Liuwe van der Meer, De neef fan

Marrit de Schiffart, Dansgroep 3DEE, Daaldersplakje… 3DEE dûnset op lokaasje

Sjoukje Terpstra, Beste Raymond, Eerio en Betty

Hidde Boersma, De man yn it wyt

Jan Folkerts, Jorwert en het droste-effect van de geschiedenis

Geart fan der Mear, It Frysk: By de lêste knik yn de tomstok?

Pieter Duijf, Fan A oant Z

Anne Feddema, Wylgeplús

Anne Feddema, Seeskilder

Anne Feddema, Jezus fan NASA raket yn ‘Prakkesaasje oer de Snaarteory’

Hanno Brand, Fryslân yn ‘e Hânze

André Bralts, Spesjalist

Margreet van der Zee, Museum Joure

Jarich Hoekstra, Erk Petersen, Wat Tile Wiimerns fan betinken wie

Kultuerkalinder

Karen Bies, Henk Keizer, Jongens let op Friesland komt eraan

Sjoerd Bottema, Bodders en broadsjebakkers

Aly van der Mark, Gerrit Vlaskamp in fergetten túnarsjitekt

Huub Mous, Fryslân is mear as syn literatuer allinnich

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers