Cover titel
Numer 2 / maart 2010

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Jacco de Boer, Wilde Boerendochter

Grytsje Schaaf, Research

Redaksjoneel/Koartwei

Karen Bies, Jochem Hamstra skilderet syn famylje

Liuwe van der Meer, Stjurre Ferline

Willem Schoorstra, Snapshots

Ate Grypstra, It paradys yn ‘e rêchsek

André Bralts, Anne W. en it suvere Fryslân

Karen Bies, Wallander

Arjan Hut, Hurde dagen, sêfte dagen

Johan Jongma, Fermiselje yn it kassalaad

Portfolio, Henk Bleeker

Laurens Bontes, Bêste Rien Poortvliet

Geart van der Mear, Idylls of the King

Sjoerd Bottema, Wrotte en wrame

Kultuerkalinder

Eeltsje Hetinga, etymologyen

Josse de Haan, De literêre barrikaden fan Thomas Vaessens

Marrit de Schiffart, Inge Heslinga, Spread: Popbléd foar Fryslân én wurkatelier foar talinten

Marijke Roskam, Eelco Venema, O my God…

Anne Dykstra, Wurdboekko

Steven de Winter, Ierappel oars

Huub Mous, Las ik maar zoveel als Atte

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers