Cover titel
Numer 6 / july 2010

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Ynhâld

Karen Bies, Muzykles

Grytsje Schaaf, TMI* (in kollum oer hûnepoep)

Redaksjoneel
Koartwei

Marita de Jong, In mijn lege landschappen gebeurt helemaal niets

Portfolio, Caspar Bronwasser

Ate Grypstra, In reden om fan ’t bêd te kommen

Sjoerd Bottema, In kwestje fan 0,3 sekonde

Anne Feddema, Dtichter by Mantegna (lastpost post post moderna)

Simon Oosting, Angelus | vladimirka healwei Sibearje

Simon Oosting, Oer Veld, huis en bedrij fan Obe Postma

Octavio Paz, Hymne tusken de ruïnes

Elske Schotanus, Oer gebakjes en taart. Arsjitektuer yn har omjouwing

Steven de Winter, Twijzerlerheidenen moeten etnisch geregistreerd worden

Jaap Jongstra, Oranjekeramiek uit China en Japan!

André Bralts, Bien Étonné

Marieke Vinckers, 'Als kin wilde ik altijd zwart klinken'

Anneke van Rensen, Taxi

Sjoerd van Meteren, Film

Willem Haanstra, Aggie van der Meer: Nijsgjirrigens as driuwfear

Geart fan der Mear, Is 'Echt' Frysk fersabearefryskefrysk?

Marieke Vinckers, Thúskomme mei Down South

Kultuerkalinder Moanne fan It Fryske Boek

Sito Wijngaarden, 'Mei sin in goed gedicht skriuwe is kutwurk'

Douwe Kootstra, 'Sy wienen skriuwers; ik meitsje ferhalen'

Karen Bies, Hidde Boersma: bloedserieus en ûnserieus

Mirjam van Houten, Riek Landman: 'As ik mei in boek dwaande bin stean ik mysels ta abnormaal te wêzen'

Huub Mous, Van oude en nieuwe christenen

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers