Cover titel
Numer 3 / april 2010

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Karen Bies, Bûtenlibben
Grytsje Schaaf, It spul
Redaksjoneel
Koartwei
Marita de Jong, Jacobus Quiryn Smink: 'As in tiiddreamer'
Ate Grypstra, On (Frisian) fantasy
Teake Oppewal, Frijende kikkerts fan Hylkje Goïnga
Jantien de Boer, De Martha in jezelf
Hans Westin, Koebeest boogie, Plaatselijke bui & Mist
Kultuerkalinder
Sjoerd Bottema, Olympyske gedachten
Laurens Aaij, Portfolio Fotografy
Anders M. Rozeldal, Helena
André Bralts, King of the road
Emke Bosgraaf, Brief oan in idoal
Jant van der Weg, Simke Kloostermanpriis: Belangrike issues foar in lytse (berne-)literatuer
Jaap Krol, Lânskippen fan ferbylding
Peter de Haan, Gedenkwaardige historische gebeurtenissen
Harmen Wind, Oer de grins
Elske Schotanus, Gers by't winter
Willem Verf, John Jorrtisma: 'De steaten hawwe my frege om te wurkjen oan it profyl fan Fryslân'
Lukas Cazemier, Een merkwaardige reis van een grafsteen
Johan Jongma, Mâltjirgerij mei it alfabet
Bouke Slofstra, Mei oare wurden
Huub Mous, Jim kinne yn 'e stront sakje mei jim telefyzje!

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers