Cover titel
Nmer 1 / jannewaris 2010

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

Henk Pröpper, Balzac

Grytsje Schaaf, Plamuer: yin en yang

Redaksjoneel

Koartwei

Elske Schotanus, It kin wol in slachje profesjoneler

Huub Mous, Dolph Kessler

Johan Jongma, Djerrebedjer yn in krieteltsje

Gerben de Vries, In lân dêr't alles oars like

Aggie van der Meer, Winter oan see

Marita de Jong, We ha it yn dit lân noch nea sa goed hân

Job Degenaar, 'De wind die zich niet laat horen'

André Bralts, Mildaam

Karen Bies, Radio

Sjoerd van Meteren, Film

Eeltsje Hettinga, In het licht van Edward Hopper en een paar van zijn Friese sporen

Douwe Kootstra, Kritysk!

Elmar Kuiper, asyl | besinking | roekepoaten

Wilco Berga, Zero-strykljocht

Janneke Spoelstra, dit hûs 2

Sjoerd Bottema, Goede foarnimmens

Anne Dijkstra, Wurdetellerij Kultuerkalinder

Elske Schotanus, Griemmank fan feiten en fiksje

Matty de Vries, Brief oan in idoal

Bert Looper, 'Besieljende krêft yn libben en striid'

Ate Grypstra, IJstijdenmuseum Buitenpost. Ut it ferjitboek

Atte Jongstra, Zaadaderbreuk en een vingerhoed jenever

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.

Archief nummers