Cover titel
nmer 2 / maart 2014

De Moanne

Algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer

De lêzende mins, Geja Kuiken, 

Lezende man Havana

Redaksjoneel

Ynhâldsopjefte

Jacob Haagsma, Harmoniekwartier Ljouwert

Willem Altena, Trijetûzen

Karen Bies, Bibliotekaris

Dimitré Dinev, Gjin wûnder, oersetting Jantse Post

Portfolio Maartje Roos

Dirk van Ginkel, Marten Bos en Petri Renee, Een schilderij is altijd mooier dan het is

Sjoerd Bottema, Spyljen is wêzen en oarsom

It bêste fan de Moanne.nl

Grytsje Klijnstra, Siebe de Boer, Tusken eangst en bewûndering

Erik Betten, De natuur in en om de Dokkumer Ie

Jetske Bilker, De Blommegroet

Willem Haanstra, Nico Verhoeven een vergeten dichter

Arjan Hut, Vida Triste

Baukje Wytsma, Richy Holwerda, Roeketaal, foar Tsjits Jonkman

Baukje Wytsma, Ernst Bruinsma, De bibleteek fan…

Rense Sinkgraven, De moanne ûnder in sprei

Arjan Hut, Wees lief voor elkaar

Marre Sloots, In sterke frou efter eltse man

Bouke van der Hem, Kykoperaasje

Laurens Aaij, Reyer Boxem, Maartje Roos, Linus Harms, Lokwinske Tryntsje

Tamara Schoppert, SMS mei in postsegel

Cover titel

De Moanne
Uitgegeven door:
Stichting de Moanne
verschijnt 7 keer p.j.

Prijs los nummer: 6,50
Abonnementen:

40,-- (studenten + cjp 25,00, buitenland 50)


Ga naar website

Abonneer / bestel

Kies een nummer of jaarabonnement:

 

Vul uw persoonsgegevens in:

 

 

Literaire tijdschriften zijn ook te koop bij de betere boekhandel.